Câu hỏi của Ác Quỷ Bóng Đêm - Toán lớp 9

Tìm Max của 

A=\(\frac{3x^2-6x+17}{x^2-2x+5}\)

B=\(\frac{x}{\left(x+100\right)^2}\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.