Câu hỏi của Ác Quỷ Bóng Đêm - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Ác Quỷ Bóng Đêm - Toán lớp 9

cho x+y+z=3 tìm Min của A=\(x^2+y^2+z^2\)

    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.