Câu hỏi của bui thi nguyen - Hóa học lớp 13

xà phòng hóa 22.2g hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng NAOH nguyên chất khối lượng NAOH đã phản ứng là

A.20g

B.8g

C.12g

D.16g

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.