Câu hỏi của Leo Phạm - Toán lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Leo Phạm - Toán lớp 7

Bài 1:

\(\frac{5}{x}+\frac{y}{4}=\frac{1}{8}\)

Bài 2:

a) \(\frac{3n+9}{n-4}\)          b) \(\frac{6n+5}{2n-1}\)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.