Câu hỏi của Ác Quỷ Bóng Đêm - Toán lớp 9

cho a+b=2. Tìm Min:

B=\(a^4+b^4\)

C=\(a^8+b^8\)

    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.