Câu hỏi của Nguyễn Hải Băng - Toán lớp 7

Tìm x:

a, | x | = 3,5

b, | x - 1 | = 3,5

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.