Câu hỏi của LIÊN - Toán lớp 8

cho x+y=7 và xy=12 thì \(\left|x-y\right|\)=....................

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.