Câu hỏi của nguyen quang khanh - Vật lý lớp 7

một chùm tia sáng song song chiếu đến một gương phẳng G nằm ngang và phản xạ trên gương đến một màn E được đặt thẳng đứng. Người ta chắc một phần chùm tia tới gương bằng một vật AB=40cm như hình 2.17. Tính chiều cao bóng trên trên hình của bóng

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.