Câu hỏi của Trung Luyện Viết - Toán lớp 7

1,Tìm 1 nghiệm của đa thức

P(x)=4x^3+6x^2+9x+7

Các bạn giúp mình nha!

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.