Câu hỏi của Phương Anh Nguyễn Thị - Hóa học lớp 8

Cho 2,7 gam Al tác dụng với dung dịch chứa 7,3 gam HCl phản ứng kết thúc được dung dịch A và khí H2 

a,Chất nào còn dư và dư bao nhiêu

b, Tính khối lượng AlCl3 thu được trong dung dịch A

c,Tính khối lượng và thể tích (đktc) khí H2 thu được 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.