Câu hỏi của Trần Minh Anh - Toán lớp 8

Tìm GTNN của

A=3x^2-x+4

B=(x-2)(x-5)(x^2-7x-10)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.