Câu hỏi của NTMH - Toán lớp 7

Tìm GTLN (giá trị lớn nhất) của

A=0,(21) - |x-0,(4)|

B= 1,1(2) - | x + 1,(2)|

giúp mk nhé m.n thanks m.n nhìu

0, (21) lá 0 phẩy chu kì 21 nhá

 

 

 


 

    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.