Nguyễn Ngọc Nhi
15 tháng 1 2017 lúc 22:31

a ) x thuộc {-7;-6;-5;-4;-3;-2 ...;5;6;7}

Tổng  các số nguyên x là:

         (-7)+(-6) + .......+6+7

=[(-7)+7] + ....+ [(-1)+1]+0

=0

các câu khác tương tự nhé!

b)-9

c)20

Bình luận (0)
nguyễn hải yến
15 tháng 1 2017 lúc 22:32

a) x= -7 ; -6 ; -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 

tổng các số trên là= 0( nhóm các số đối nhau )

b) x = -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 

tổng các số trên là : -5 + ( -4 ) + 0 = -9

c) x = -19;-18;-17;-16;-15;-14;-13;-12;-11;-10;-9;-8;-7;-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20

Tổng các số trên là : 20

tk mk nha

  

Bình luận (0)
phamthivananh
15 tháng 1 2017 lúc 22:50

a)Cac so nguyen x la:

-7;-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5;6;7

tong cac so nguyen x la:

-7+(-6)+(-5)+(-4)+(-3)+(-2)+(-1)+0+1+2+3+4+5+6+7=0

b)Cac so nguyen x la;

-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3

Tong cac so nguyen x la:

-5+(-4)+(-3)+(-2)+(-1)+0+1+2+3=-9

Bình luận (0)
nguyen tuan tai
15 tháng 3 2020 lúc 19:31

a, -8 < x < 8                                                             b, -6 < x < 4

 x = { -7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7}                  x =  {-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3}

c, -20 < x <21

x = {-19,-18,-17,-16,-15,-14,-13,-12,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21}

Bình luận (0)
Hoàng Ánh Dương
15 tháng 3 2020 lúc 20:25

a)-8<x<8

vi  -8<x<8 => x = {-7 ; -6 ; -5 ; -4 ; -3 ; ... ; 6 ; 7}

tong cac so nguyen x la : 

-7 + (-6) + ... + 6 + 7

= (-7+7) + (-6+6) + ... + (-1+1) + 0

= 0 + 0 + ... + 0 + 0

= 0

b) vi  -6 < x < 4 => x = { -5 ;-4 ; ... ; 3 }

tong cac so nguyen x la :

-5 + (-4) + ... + 3

= -5 + (-4) + (-3+3) + ... + (-1+1) + 0

=-5 + (-4) + 0 + ... + 0 + 0

=-5 + (-4)

=-9

c)-20<x<21

vi  -20<x<21 => x = {-19 ; -18 ; ... ; 20}

tong cac o nguyen x la :

-19 + ... + 19 + 20

=(-19+19) + ... + (-1+1) + 0 + 20

=0 + ... + 0 + 0 + 20

= 20

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN