Câu hỏi của Tâm Phạm - Hóa học lớp 13 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Tâm Phạm - Hóa học lớp 13

Hòa tan hết m gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm có nguyên tử khối gần nhau tác dụng vs H2O sau pư tạo thành dd H và 672ml khí(đktc). Chia H thành 2 phần bằng nhau: 

P1: dd H2SO4 dư tạo thnahf 2,45g hỗn hợp 2 muối SO4

P2: V ml HCl 1M tạo thành dd K. Dd K có thể htan tối đa 1,02g Al2O3

a) Xác định 2 kim loại 

b) tính m và V

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.