Bài 56. Ôn tập cuối năm

Nguyễn Thắng

Đốt cháy hoàn toàn 9 gam chất hữu cơ X thu được 10,08 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam nước. Biết rằng tỉ khối hơi của X so với khí oxi=1,875 a) Xác định công thức phân tử của X b) Viết tất cả các công thức cấu tạo có thể có của X

Cẩm Vân Nguyễn Thị
10 tháng 5 2019 lúc 17:33

Vì dX/O2 = 1,875 ⇒ MX = 1,875.32 = 60

Sơ đồ phản ứng: X + O2 \(\underrightarrow{t}\) CO2 + H2O

Mol: 0,45 0,6

Vì đốt cháy X chỉ sinh ra CO2 và H2O nên thành phần nguyên tố của X có chứa C, H, O (có thể có). (nC = nCO2 và nH = 2nH2O)

Ta có: mX = mC + mH + mO ⇒ mO = 2,4 ⇒ nO = 0,15

Gọi công thức của X là CxHyOZ

⇒ x : y: z = nC : nH : nO = 0,45 : 1,2 : 0,15 = 3 : 8 : 1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN