Câu hỏi của Nguyễn Khánh Duyên - Toán lớp 6

tìm x biết : 

 

\(\frac{x}{y}\)=\(\frac{3}{4}\)\(\frac{y}{x}\)=\(\frac{4}{5}\)

x+y+ z=144.

Tìm x,z,y .

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.