Câu hỏi của Cường Đào Tấn - Toán lớp 8

1. N=k^4+2k^3-16k^2-2k+15 với k nguyên

Tìm điều kiện của k để N chia hết cho 16

 

2. cmr nếu 1/a+1/b+1/c=2 và a+b+c=abc

thì 1/a^2+1/b^2+1/c^2=2 với a,b,c>0

    Được cập nhật 16/10/2016 lúc 16:03
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.