Câu hỏi của nguyễn thị hải yến - Toán lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của nguyễn thị hải yến - Toán lớp 8

Phân tích đa thức thành nhân tử: 

\(x^3-7x+6\)

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.