Câu hỏi của cao trần - Hóa học lớp 13

hỗn hợp X gồm một axit caboxylic T( 2 chức mạch hở ) hai ancol đơn cức cùng dãy đồng đẳng và một este hai chức tạo bởi T và 2 ancol đó, đốt cháy a g X tu được 8,36g CO2 . Mặt khác đun nóng ag X với 100ml NaOH1M sau khi xảy ra phản ứng hoàn toàn, cho tiếp 20ml HCl 1M để trung hòa NaOH dư. thu được Y. cô cạn Y thu được m g muối khan  và 0,05 mol hỗn hợp 2 ancol có phân tử khối trung bình nhỏ nhơn 46, tìm m(g)  A: 7,09         B: 6,53            C: 5,36                    D: 5,92

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.