Câu hỏi của Trần Ngọc Tiến - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Trần Ngọc Tiến - Toán lớp 6

cho số 8531

a.viết thêm chữ số 0 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được

b.viết thêm một chữ số 4 xen vào giữa các chữ số của số đã cho để được số lớn nhất có thể được

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.