Câu hỏi của Nguyễn Thái Hưng - Toán lớp 6

cho x= 3a + 1 với a=0;1;2;3;4.bằng cách liệt kê các phần tử hãy viết tập hợp G gồm các phần tử là giá trị của x.

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.