Câu hỏi của Cookies 123 - Toán lớp 6

VIết tập hộp A theo diễn tả :

Tập hợp A lớn hơn 5 và ko vượt quá 10

 

    11 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.