Câu hỏi của Trần Khánh Loan - Tiếng anh lớp 12

a man lives next to a circular park. in thepark, they are exacly 356 trees. every morning ,the man walks around the park. it takes hin 80 minutes to walk around the park in a clockwise direction ,but 1 hour 20 minutes to walk around it in anti-clockwise direction.WHY?

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.