Câu hỏi của Thảo Linh - Toán lớp 6

 Viết tập hợp E các số tự nhiên có 4 chữ số trong đó có 2 chữ số 3; 1 chữ số 2 và 1 chữ số 1.

Giúp mk với mai đi học rồibucminh

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.