Câu hỏi của quả sung - Toán lớp 6

tính nhanh 

a) 2 . 31 . 12 . + 4 . 6 . 42 + 8 . 27 . 3

b) 36 . 28 + 36 .82 + 64 . 69 + 64 . 41khocroi giúp mình nha

    Được cập nhật 11/09/2016 lúc 15:39
    7 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.