Câu hỏi của Vũ Huy Hoàn - Toán lớp 6

a) dùng ba chữ số 3 , 6 , 8 , viết tất cả các số tự nhiên có 2 chữ số , mỗi chữ số viết 1 lần

b) dùng ba chữ số 3 , 2 , 0 , viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số , mỗi chữ số viết 1 lần

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.