Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 10

1+x+\(\sqrt{x^2+1}\)>\(\sqrt{x^2-x+1}\)(1+\(\sqrt{x^2-x+2}\))

 giúp mk nha

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.