Câu hỏi của Rubi - Hóa học lớp 0

Hòa tan 13g hh nhon oxit va sat trong 400ml dd hcl vua du pu thu dc 1,12 h2

Tính kluong mou chat trong hh ban dau

Nong do mol /l dd hcl luc dau

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.