Câu hỏi của Nguyễn Khánh Linh - Toán lớp 6

333...........3   x   999..........9

10 cs 3                   10 cs 9

leuleuokvui

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.