Câu hỏi của Nguyễn Trung Hiếu - Tiếng anh lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Trung Hiếu - Tiếng anh lớp 6

Children : Good morning, teacher

Teacher : .......... .........., children. Sit .........., please

Children : .......... you

Teacher : .......... your book to Unit 2. Listen and repeat.

    8 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.