Câu hỏi của Nguyễn Duy Chấn Hưng - Toán lớp 6

Tìm x Min , biết :

a) | 2 - x | + |X + 1 | = 5

b) | x + 1 | + | 2x + 1 | = 22

zúp tui mai tui nộp rùi

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.