Đề kiểm tra cuối học kì II

Sinh Cao

Có 3 lọ hk nhãn, mỗi lọ đựng 1 trong 3 dung dịch hk màu là NaOH, NaCl, Na2SO4. Hãy nêu phương pháp hóa học giúp nhận bt chất có trong mỗi lọ, viết phương trình hóa học xảy ra.

Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 5 tháng 5 2019 lúc 22:22

Trích mẫu thử cho các dung dịch tác dụng với quỳ tím

- Quỳ hóa xanh: NaOH.

- Quỳ ko đổi màu: NaCl, Na2SO4.

Trích mẫu thử 2 dung dịch NaCl, Na2SO4 cho tác dụng với dd BaCl2.

- Xuất hiện kết tủa trắng : Na2SO4

PTHH: Na2SO4 + BaCl2 ➝BaSO4 + 2NaCl

- Không hiện tượng: NaCl

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...