Câu hỏi của Trần Khánh Loan - Hóa học lớp 10

mot hon hop gom hai lit clo va mot lit hidro de o ngoai anh sang . sau 1 thoi gian co 30% clo tham gia phan ung . xac dinh phan the tch cua hon hop khi sau khi tham gia phan ung?

  1. 1,4l clo 0,4l hidro 1,3l hidro clorua
  2. 1,5l clo 1,9 hidro 1,3l hidro clorua
  3. 1,5l clo 0,7 hidro 1,4l hidro clorua
2 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.