Câu hỏi của Phạm Lê Quỳnh Nga - Hóa học lớp 13

Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có những đặc điểm chung nào ?

Nguyên tố hóa học là gì ? Tại sao cần có chế độ ăn đầy đủ các nguyên tố hóa học cần thiết ?

    Được cập nhật 12/09/2016 lúc 17:10
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.