Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt

Vân3007

Thả đồng thời 300g sắt ở nhiệt độ 10 C và 400g đồng ở nhiệt độ 25 C vào 1 bình cách nhiệt, trong đó có chứa 200g nước ở nhiệt độ 20 độ C. Biết NDR của sắt, đồng và nước lần lượt là 40 J/kg.K, 400J/kg.K, 4200J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài. Hãy tính nhiệt độ hỗn hợp khi cân bằng nhiệt được được thiết lập

Vũ Phương Linh
6 tháng 5 2019 lúc 20:20

nhiệt lượng sắt thu vào là:

Q1=0,3.40.(t-10)

nhiệt lượng nước thu vào là:

Q2=0,2.4200.(t-20)

nhiệt lượng đồng tỏa ra là:

Q3=0,4.400.(25-t)

theo phương trình cân bằng nhiệt có:

Qthu=Qtỏa

\(\Leftrightarrow\)Q1+Q2=Q3

\(\Leftrightarrow\)0,3.40.(t-10)+0,2.4200.(t-20)=0,4.400.(25-t)

\(\Leftrightarrow\)t=20,67

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN