Câu hỏi của Phạm Lê Quỳnh Nga - Hóa học lớp 10 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Phạm Lê Quỳnh Nga - Hóa học lớp 10

Hãy tính phân tử khối của các chất sau: 

a) Bari hidroxit, công thức hóa học Ba(OH)2

b) Lưu huỳnh dioxit, công thức hóa học SO2

    Được cập nhật 06/10/2016 lúc 20:50
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.