Câu hỏi của Thảo My - Toán lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Thảo My - Toán lớp 7

-1/39 + -1/52

-6/9 + -12/16

-2/5 - -3/11

-34/37 - 74/-85

-5/9 : -7/18

Giúp tớ với!! 3h10 đi học rồi

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.