Câu hỏi của Trịnh Trọng Khánh - Hóa học lớp 8

cho một lượng Na2O tác dụng với 500ml dung dich H2SO4 0,5M (Biết khối lượng riêng dung dịch D=1,12 g/ml ), thu được 28,4 g Na2SO4 và nước

a, viết phương trình phản ứng

b,tính khối lượng của Na2O tham gia phản ứng

c, tính nồng độ mol của dung dịch thu được

d,tính C% của các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng kết thúc

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.