Ôn tập ngữ văn lớp 8

Lục Thiên Nguyên

1. Nghệ thuật tiêu biểu trong đoạn trích sau là?

Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham khôn cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ về sau!

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.

A. Ârn dụ kết hợp liệt kê

B. So sánh kết hợp điệp ngữ

C. Nhân hóa kết hợp điệp ngữ

D. Hoán dụ kết hợp liệt kê

2. Câu " Thật khác nào đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ về sau! " thuộc kiểu câu gì?

A. Câu cầu khiến

B. Câu phủ định

C. Câu cảm thán

D. Câu nghi vấn

3. Nêu ngắn gọn ý nghĩa của thành ngữ " ruột đau như cắt "

4. Văn bản Chiếu dời đô viết vào khoảng thời gian nào?

A. 7/1009

B. 6/1010

C. 7/1010

Nguyễn Thu Hương
4 tháng 5 2019 lúc 15:47

1. B

2. C

3. Ý nói đau lòng quá, đến mức như cắt từng khúc ruột. Nhìn cảnh nước mất nhà tan thì một người quân tử yêu nước tất cảm thấy đau đớn, không đành lòng để giặc giày xéo vó ngựa lên mảnh đất của quê hương.

4. 6/1010 (SGK ghi là tác phẩm được viết vào Mùa xuân năm 1010. Vậy có lẽ là vào tháng 6 =)))

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN