Câu hỏi của Mây - Toán lớp 6

Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần ?

a) x, x + 1, x + 2, trong đó x \(\in\) N

b) b - 1, b, b + 1 trong đó b \(\in\) N*

c) c, c + 1, c + 3 trong đó c \(\in\) N

d) m + 1, m, m - 1 trong đó m \(\in\) N*

    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.