Câu hỏi của Mây - Toán lớp 6

1. Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x \(\notin\) N*.

2. Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá n ; trong đó n \(\in\) N ?

    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.