Câu hỏi của Mây - Toán lớp 6

Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá n ; trong đó n \(\in\) N*.

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.