Câu hỏi của Lê Lan Hương - Tiếng anh lớp 6

​Make sentences using the words and phrases.

1. ​There/many things she/like/about/it

2. It/have/beautiful parks, Sandy beaches and fine weather.

3. ​​​​Every house/have/a backyard/a frontyard.

4. The people here/incredibly friendly.

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.