Câu hỏi của Emily Taurus KN - Toán lớp 6

Một cái sân hình vuông có chu vi là 20m , người ta mở rộng sân về bên  phải , thêm 2m nữa . Tìm chu vi cái sân khi được mở rộng .                                                          Giải đúng , tick ngayoaoa

    Được cập nhật 25/08/2016 lúc 21:12
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.