Câu hỏi của Nguyen Duy - Toán lớp 10

\(\sqrt{x+2}+\sqrt{5x+6}+2\sqrt{8x+9}=4x^2\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.