Câu hỏi của FAIRY TAIL - Toán lớp 6

Tính :

\(3^8\) :\(3^4\) =?

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.