Test chức năng

haizzz!!
thời gian(phút) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nhiệt độ(oC) 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100

1.Quan sát bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất lỏng được đun nóng liên tục đã cho trên.

a) Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian?

b) Nêu đặc điểm của đồ thị? Nhiệt độ thay đổi NTN theo thời gian?

2.Ở đồ thị của câu 1, chất lỏng này có phải là nước ko? Vì sao?

3.1 bình đựng rượu và 1 bình đựng nước cùng có thể tích ban đầu của rượu, nước trong mỗi bình là 21 ở 0oC. Khi nung nóng hai bình lên nhiệt độ 60oC thì thể tích nước trong bình đựng nước là 2,0161; thể tích rượu trong bình rượu là 2,0618.

a) Tính độ tăng thể tích của rượu, nước trong mỗi bình?

b) Hỏi chất nào dãn nở vì nhiệt nhiều hơn?

thời gian(phút) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Nhiệt độ(oC) 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100

4.Quan sát bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất lỏng được đun nóng liên tục đã cho trên.

a) Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian?

b) Nêu đặc điểm của đồ thị? Nhiệt độ thay đổi NTN theo thời gian?

5. Ở đồ thị của câu 4, chất lỏng này có phải là nước ko? Vì sao?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN