Đề kiểm tra cuối học kì II

Lê Hưng Thịnh Channel

Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính phi kim loại giảm dần

A: N,O,F,Cl

B: F,N,O,Cl

C: F,Cl,O,N

D: N,Cl,O,F

Cẩm Vân Nguyễn Thị
25 tháng 4 2019 lúc 6:33

4 nguyên tố này là phi kim nên sẽ so sánh tính phi kim của chúng.

Tính phi kim giảm dần: F > O > Cl > N

(E kiểm tra lại đề xem thế nào nhé? Không có tính "phi kim loại")

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Giang Mio

Câu 1. Một chất khí làm mất màu quỳ tím ẩm, tác dụng được với dung dịch bazơ, không làm tàn đóm đỏ bùng cháy. Khí đó là

A. Cl2. B. CO. C. CO2. D. H2.

Câu 2. Dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần là

A. K, Al, Mg, Na. C. Mg, Na, K, Al.

B. Al, Mg, Na, K. D. Na, Al, K, Mg.

Câu 3. Dãy các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim giảm dần là

A. Si, Cl, S, P. C. Si, S, P, Cl.

B. Si, Cl, P, S. D. Cl, S, P, Si.

Câu 4. Cho các chất: Fe, O2, H2, CuO, H2O, KOH, S. Cl2 có khả năng phản ứng với:

A. Fe ; O2 ; H2. B. O2 ; H2 ; CuO ; H2O.

C. H2 ; Fe ; H2O ; KOH. D. H2O ; KOH ; S ; O2.

Câu 5. Nhiệt phân hoàn toàn 8,4g muối Natri hiđrocacbonat thu được V lít khí CO2. Giá trị của V là

A. 1,12 lít. B. 11,2 lít C. 2,24 lít. D. 22,4 lít.

Câu 6. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào:

A. Dung dịch HCl B. Dung dịch NaCl

C. Nước D. Dung dịch NaOH.

Câu 7. Khí CO2 dùng làm chất chữa cháy vì:

A. Khí CO2 không duy trì sự cháy. B. Khí CO2 là oxit axit.

C. Khí CO2 nặng hơn không khí. D. Cả A và C.

Câu 8. Thành phần nước Gia–ven gồm:

A. NaCl, H2O, NaOH. B. NaClO, H2O, Cl2.

C. NaCl, NaClO, H2O. D. NaOH, NaClO, NaCl. Câu 9: Hoàn thành phương trình ? + NaOH NaCl + ? + H2O Câu 10: Có 3 chất bột màu trắng đựng trong 3 lọ riêng biệt bị mất nhãn là KCl, K2CO3 và BaCO3. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất trên Câu 11: Cho 0,448 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO, CO2 đi vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 1g kết tủa trắng. Tính % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp

Jang Min
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Benjen làm mất màu dd brơm vì:

A. Phân tử benjen là chất lỏng có cấu tạo vòng.

B. Phân tử benjen là chất lỏng có cấu tạo vòng và có 3 liên kết đôi.

C. Phân tử benjen có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.

D. Phân tử benjeb có cấu tạo vòng trong đó có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.

Câu 2: Hiđrocacbon nào sau đây phản ứng cộng với dd Brơm?

A.CH3-CH2-CH3. B.CH3-CH3. C. C2H4 D.CH4.

Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn 2 mol khí butan C4H10 cần ít nhất là:

A. 6.5mol khí O2 B. 13 mol khí O2.

C. 12 mol khí O2 C.10 mol khí O2..

Câu 4: Khí ẩm nào sau đây có tính tẩy màu?

A. CO. B. Cl2. C. CO2 D. H2.

Câu 5: Dãy các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là:

A. Cl, Si, S, P.

B. Cl, Si, P, S.

C. Si, S, P, Cl.

D. S i, P, S, Cl.

Câu 6: Dẫn 1 mol khí axetilen vào dung dịch chứa 4 mol brơm. Hiện tượng quan sát là:

A. màu da cam của dung dịch brơm nhạt hơn so với ban đầu.

B. màu da cam của dung dịch brơm đậm hơn so với ban đầu.

C. màu da cam của dung dịch brơm trờ thành không màu.

D. không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 1.17g hợp chất hữu cơ A thu được 2.016l CO2 đktc và 0.81g H2O.Biết rằng số mol của A bằng số mol của 0.336l H2. Công thức phân tử A là:

A.CH4. B.C2H4. C.C2H6O. D.C6H6.

Câu 8: Dãy chất nào sau đây đều phản ứng với dung dịch NaOH?

A.CH3COOH,C2H5OH.

B.CH3COOH, C6H12O6.

C.CH4 ,CH3COOC2H5.

D.CH3COOC2H5.

Câu 9: Dung dịch nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh.

A. HNO3 B. HCl C. H2SO4. D. HF.

Câu 10: Số ml rượu etylic có trong 250ml rượu 45 độ là:

A. 250ml B. 215ml C. 112.5ml D.2 75ml.

II. Tự luận: 7 điểm

Câu 1: Có 4 chất sau: NaHCO3, KOH, CaCl2, CaCO3.

a/ Chất nào tác dụng với dung dịch HCl?

b/ Chất nào tác dụng với NaOH? Viết phương trình hóa học xảy ra?.

Câu 2: Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các khí sau đây: C6H6, C2H4, H2. Viết phương trình phản ứng xảy ra nếu có? 2 điểm

Câu 3: Chia a g axít axetic thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1 trung hòa vừa đủ với 0.25l dd NaOH 0.25lít dd NaOH 0.2M.

Phần 2 thực hiện phản ứng este hóa với rượu etylic thu được m g este giả sử hiệu suất xảy ra hoàn toàn.

a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra?

b/ Tính giá trị của a và m?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN