Câu hỏi của Tiến Đạt - Vật lý lớp 9

Vật sáng AB cao 6cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, qua thấu kính cho ảnh cùng chiều cao 2cm và cách vật 20cm. tính tiêu cự thấu kính

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.