Câu hỏi của Đặng Thị Thế - Hóa học lớp 11

Cho hỗn hợp gồm 8 (g) Fe2O3 và 6.4 (g) Cu vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X và chất rắn không tan .Xác định chất tan trong dund dịch X và tính m

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.